Astons nieruchomości

  • 604-380-020
  • (61) 666-13-08
  • biuro@astons.pl
  • 604-380-020

UMOWA POŚREDNICTWA

Umowa pośrednictwa jest rodzajem umowy o świadczenie usług. Mówi się często, że wykazuje ona pewne podobieństwa do umowy zlecenia.

Najprościej mówiąc, poprzez umowę pośrednictwa klient zleca pośrednikowi (biuru nieruchomości) podejmowanie czynności zmierzających do sprzedaży, wynajęcia, wydzierżawienia lub kupna przez niego nieruchomości lub ewentualnie innych praw do nieruchomości, a klient w zamian zobowiązuje się do zapłaty określonego wynagrodzenia.

Umowa pośrednictwa jest więc podstawą działalności biura nieruchomości w określonej sprawie zleconej przez klienta.

Obecnie jednak nie ma już regulacji prawnych dotyczących charakteru, zakresu czy treści umowy pośrednictwa za wyjątkiem wymogu zawarcia takiej umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

umowa pośrednictwa

Powoduje to konieczność zwrócenia bacznej uwagi na poszczególne zapisy w takiej umowie, która najczęściej przyjmuje postać wzorca umowy przygotowanego wcześniej samodzielnie przez pośrednika.

Biuro nieruchomości powinno przedstawić umowę pośrednictwa zgodną ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Należy bowiem zauważyć, że pomimo uchylenia przepisów określających charakter umowy pośrednictwa, istnieje szereg innych uregulowań, które powinny być brane pod uwagę przy konstrukcji takiej umowy, na czele z przepisami chroniącymi prawa konsumenta.

Po pierwsze, umowa taka musi wskazywać nazwę i adres przedsiębiorcy – pośrednika oraz – jeśli taka jest – osobę wykonującą czynności pośrednictwa w jego imieniu.

Po drugie, do umowy powinna być załączona kopia dokumentu wskazującego na posiadane odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pośrednika.

Po trzecie, umowa powinna określać w sposób niebudzący wątpliwości wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, które muszą być jednocześnie zgodne z dobrymi obyczajami oraz nie mogą w sposób znaczący naruszać interesów konsumenta.

Po czwarte, w przypadku zawieranej umowy poza biurem nieruchomości (co zdarza się często), umowa musi wskazywać na 14-dniowy termin na odstąpienie klienta od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Klient jednak może żądać wykonania umowy od razu, co jest równoznaczne z pozbyciem się przez niego prawa na odstąpienie od umowy. Umowa taka powinna również zawierać wzór formularza odstąpienia od umowy.

Po piąte, w kontaktach z konsumentem, pośrednik zobowiązany jest poinformować go m.in. o: nr telefonu i najlepiej adresie e-mail, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, łącznej cenie za usługę oraz czasie trwania umowy. Informacje te powinny znaleźć się w umowie pośrednictwa lub w załączniku do takiej umowy.

Po szóste, do umowy pośrednictwa powinna być dołączona informacja odnośnie stosowanej procedury ochrony danych osobowych zgodnie z nowymi przepisami (z tzw. rozporządzeniem RODO), a także charakteru przetwarzania tych danych, w tym informacje o administratorze danych osobowych oraz – w zależności od działań pośrednika – powinien być udostępniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Umowa pośrednictwa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (lub w formie elektronicznej, ale w praktyce nie ma ona zastosowania). Oznacza to, że wszelkie nieformalne porozumienia klienta z pośrednikiem odnośnie wzajemnej współpracy, przesyłane skany umów lub e-maile w świetle obowiązujących przepisów muszą być uznane za nieważne i nie wywołujące skutków prawnych.

Biuro nieruchomości ASTONS dokłada najwyższych starań w konstrukcji i wykonaniu swoich umów pośrednictwa.