Astons nieruchomości

USŁUGI

Biuro nieruchomości ASTONS świadczy kompleksowe usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z uwagi na nasze bogate doświadczenie, wiedzę oraz ciągłe kształcenie jesteśmy gotowi pośredniczyć w sprzedaży, wynajmie bądź kupnie wielu rodzajów nieruchomości.

NASZE USŁUGI OPIERAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTACH:

STRATEGIA SPRZEDAŻY

Powierzając nam sprzedaż, kupno bądź wynajem nieruchomości kluczowym elementem sukcesu jest stworzenie przez biuro nieruchomości ASTONS skutecznej strategii sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości.

W tym miejscu ważne jest dokładne zbadanie motywacji działania naszego klienta i jego oczekiwań. Biorąc pod uwagę sprzedaż nieruchomości, kluczowe jest zbadanie lokalnego rynku, możliwości osiągnięcia danego pułapu ceny, popytu i jego przewidywanego trendu, podaży podobnych nieruchomości. To wszystko musi być skonfrontowane z oczekiwaniami klienta odnośnie spodziewanej ceny oraz czasu przeprowadzenia transakcji. Na podstawie tych wszystkich danych oraz rozmów z klientem, proponujemy odpowiednią strategię sprzedaży, aby w możliwie najpełniejszy sposób sprostać oczekiwaniom naszego klienta i aby sprzedaż okazała się jak najbardziej zyskowna.

HOME STAGING

Niezwykle ważną funkcję w sprzedaży nieruchomości pełni home staging. Za tymi słowami kryje się wydobycie ze sprzedawanej nieruchomości relatywnie niskim kosztem swoistego maksimum, które może mieć pozytywny wpływ na zainteresowanie nieruchomością przez potencjalnych kupujących. Jest to inaczej mówiąc wydobycie plusów z wnętrza danej nieruchomości, co przy zwiększonym zainteresowaniu może skutkować w osiągnięciu wyższej ceny sprzedaży.

Home staging to gra warta zachodu, gdyż niejednokrotnie zabieg ten pozwala na uzyskanie dodatkowo od kilku do kilkunastu procent wyższej ceny w stosunku do poziomu ceny, jakiego można by oczekiwać nie podejmując żadnych działań w tym zakresie.

Czasem wystarczy odpowiednie przemeblowanie, dołożenie pewnych elementów do wyposażenia lub wręcz pozbycie się ich. Czasami warto odświeżyć wnętrze, przemalować ściany, podjąć się określonych przeróbek lub drobnych remontów. Sprawa jest tutaj bardzo indywidualna i zależy od stanu oraz potencjału danej nieruchomości.

Mamy doświadczenie i w tym względzie. Jesteśmy przekonani, że odpowiedni zabieg home stagingu może pomóc w ostatecznym sukcesie sprzedaży.

OBSŁUGA PRAWNA

Na rynku nieruchomości sprzedawane, kupowane, wynajmowane lub wydzierżawiane są tak naprawdę prawa do nieruchomości. Prawa te oraz zasady obrotu tymi prawami bardzo często opisane są przez ustawodawcę. Poza tym, nad obrotem tymi prawami często czuwają notariusze.

Jednakże brak prawidłowej i dodatkowej obsługi prawnej na tym rynku może prowadzić do nieporozumień pomiędzy stronami umowy, braku optymalizacji strategii sprzedaży, wynajmu lub nabycia nieruchomości, a nawet do szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej analizy prawnej danej nieruchomości lub danej sytuacji prawnej i oczekiwań klienta.

Trzeba bowiem zwrócić uwagę na to, że specyfika rynku nieruchomości polega m.in. na różnorodnym środowisku prawnym, w którym ten rynek występuje. Znajdują tu zastosowanie przepisy zarówno prawa prywatnego, jak i publicznego na czele z przepisami prawa administracyjnego i podatkowego.

Biuro nieruchomości ASTONS prowadzone jest przez doświadczonego pośrednika z wykształceniem prawniczym. Dokładamy szczególnej staranności, aby każdy przypadek, z którym zwróci się do nas klient został rozpoznany w sposób niebudzący wątpliwości pod kątem prawnym. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, gdyż wiemy doskonale, że każda nieruchomość jest inna i jest z nią związana inna sytuacja prawna.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Prawidłowa wycena nieruchomości jest czynnością ściśle związaną z odniesieniem sukcesu na rynku nieruchomości. Można powiedzieć, że klucz do sukcesu na rynku nieruchomości to prawidłowa jej wycena. Przeprowadzenie profesjonalnej wyceny nieruchomości jest niezwykle ważne, gdyż determinuje następne podjęte kroki zarówno w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości.

Nieruchomości są obiektami skomplikowanymi, specyficznymi i stosunkowo trudnymi do wyceny. Nie ma dwóch takich samych, a i nawet bardzo podobnych nieruchomości. Trudność wyceny nieruchomości wynika m.in. ze stosunkowo nielicznych nieruchomości na danym rynku lokalnym, relatywnej rzadkości przeprowadzanych transakcji na tym rynku, znacznego wpływu dostępu kredytów na ceny lub chociażby opóźnionej reakcji podaży na zmiany popytu. Bardzo często też wartość danej nieruchomości nie musi wcale odpowiadać jej ostatecznej cenie, co wiąże się m.in. z motywacjami stron umowy o charakterze czysto subiektywnym, które są obecne głównie na rynku mieszkaniowym.

Biuro nieruchomości ASTONS doskonale zdaje sobie sprawę ze szczególnej specyfiki rynku nieruchomości i wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w analizowaniu spodziewanej ceny danej nieruchomości. W wycenie posługujemy się metodą porównywania cen nie tylko ofertowych, ale również transakcyjnych, a więc faktycznych cen uzgodnionych przez strony umowy, które nierzadko nawet w sposób znaczący mogą odbiegać od cen oferowanych. W uzasadnionych przypadkach (głównie na rynku komercyjnym) posługujemy się także metodami dochodowymi w ocenie wartości, a więc oceniamy wartość nieruchomości pod względem szans na osiągnięcie określonego stałego dochodu przez nieruchomość.

REKLAMA NIERUCHOMOŚCI

Aby sprzedać nieruchomość, trzeba ją skutecznie rozreklamować. Biuro nieruchomości ASTONS wychodzi z założenia pokrycia wszelkich kosztów reklamy i marketingu dla naszych klientów. Uważamy, że system rozliczenia prowizyjnego za sukces w przypadku przeprowadzenia transakcji jest optymalnym i najuczciwszym modelem, w którym sukces biura nieruchomości jest tożsamy z sukcesem klienta. Dlatego też szczególnie nam zależy na skutecznej reklamie sprzedawanej lub wynajmowanej nieruchomości. W tym celu publikujemy nasze oferty na wielu portalach ogłoszeniowych, w tym na wszystkich liczących się w branży. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy drastyczne podwyżki cen publikowania ofert przez najbardziej liczące się portale. Niejednokrotnie ceny wzrosły o ponad 1 000 %! Wiele biur nieruchomości w związku z tym zrezygnowało z publikacji swoich ofert na określonych portalach tym samym zmniejszając swoje szanse na sprzedaż lub wynajem. Pomijając temat zasadności znaczących wzrostów cen publikacji ofert, biuro nieruchomości ASTONS zdecydowało się na kontynuację współpracy ze wszystkimi liczącymi się portalami ogłoszeniowymi.

W reklamie nie ograniczamy się jednak jedynie do kosztownych publikacji ofert na portalach. Podejmujemy liczne kontakty z potencjalnymi inwestorami i klientami, działamy aktywnie w celu zainteresowania naszą ofertą potencjalnych klientów, gdyż zdajemy sobie sprawę, że to w dużej mierze wpłynie na nasz sukces. Wykorzystujemy też środki, które wspomagają sprzedaż, typu banery oraz pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych.

W swojej pracy stawiamy także na jakościowe przygotowanie naszych ofert. Fotografujemy nieruchomości z wykorzystaniem wysokiej jakości aparatu z szerokokątnym obiektywem. Gdy zachodzi taka potrzeba, korzystamy ze zdjęć robionych z drona.

Biuro nieruchomości ASTONS dokłada wszelkich starań, aby w sposób wszechstronny, nowoczesny i skuteczny przeprowadzić akcję marketingową nieruchomości naszych klientów.

NADZÓR NAD TRANSAKCJĄ

Niezależnie czy pośredniczymy w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości, przez cały czas współpracy z naszymi klientami nadzorem nad wszelkimi podjętymi przez nas czynnościami pośrednictwa zajmuje się licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami z wykształceniem prawniczym.

Nadzór taki obejmuje okres od zawarcia umowy pośrednictwa aż po ostateczne wydanie nieruchomości nowemu właścicielowi lub najemcy. Nadzór ten trwa jednak dłużej w ramach obsługi posprzedażowej dotyczącej naszych wskazań odnośnie przepisania liczników mediów, rozliczenia podatkowego, zgłoszeń do urzędów i spełnienia innych formalności związanych z okresem po przeniesieniu własności lub wynajęciu nieruchomości.

Biuro nieruchomości ASTONS zdaje sobie sprawę, że transakcja sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości to proces składający się z wielu, często skomplikowanych czynności, dlatego uważamy, że profesjonalny nadzór nad tymi czynnościami jest niezbędny.

DORADZTWO KREDYTOWE

W większości przypadków zakup nieruchomości wiąże się z wykorzystaniem kredytowania. Posłużenie się zewnętrznym źródłem finansowania jest bardzo ważną decyzją skutkującą spłatą takiego kredytu często przez kilkadziesiąt lat. Decyzja taka jest obarczona szeregiem kosztów kredytowych i około-kredytowych i powinna zostać podjęta po analizie wielu parametrów, na które składają się m.in. wysokość proponowanego kredytu i jego oprocentowanie, wysokość wkładu własnego, wymagane przez bank dokumenty, okres kredytowania, wysokość rat do spłaty i ich struktura, sposób liczenia wysokości oprocentowania i marża banku, wymogi odnośnie zabezpieczeń kredytu, różne prowizje i opłaty, koszty ubezpieczeń, możliwość poszerzenia celu kredytowania, ewentualne możliwości negocjacji, itd.

Biuro nieruchomości ASTONS współpracuje ze sprawdzonymi i niezależnymi doradcami kredytowymi, którzy są w stanie wybrać najbardziej optymalny model kredytowania biorąc pod uwagę wyżej wymienione parametry i nie tylko. Profesjonalista, który zajmuje się na co dzień kredytami hipotecznymi jest bowiem w stanie przedstawić naszym klientom kilka najbardziej opłacalnych opcji kredytowania różnych banków i doradzić co do trafności wyboru jednej z nich.

Doradcy kredytowi, z którymi współpracujemy wszystkie formalności załatwiają w jednym miejscu. Są gotowi przyjechać do miejsca zamieszkania lub siedziby pracy naszych klientów w celu usprawnienia całego procesu kredytowego. Nie pobierają żadnego wynagrodzenia od naszych klientów.

Biuro nieruchomości ASTONS zdaje sobie sprawę z istotności decyzji o wyborze danego kredytu i związanych z nim możliwości oszczędności, dlatego polecamy naszym klientom sprawdzonych i niezależnych doradców kredytowych, z którymi na co dzień współpracujemy.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Biuro nieruchomości ASTONS zdaje sobie sprawę z konieczności poprawnego dokonania wielu czynności w przypadku sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości. Niektóre z tych czynności dokonywane są już po przekazaniu nieruchomości w posiadanie nowym właścicielom lub najemcom. Czynności te związane są z przepisaniem liczników mediów, rozliczeniem podatkowym, zgłoszeniami do urzędów, itd.

Biuro nieruchomości ASTONS traktując świadczone przez siebie usługi na wysokim poziomie wskazuje również na prawidłową i skuteczną drogę, jaką nasi klienci powinni obrać w dokonaniu wyżej wymienionych czynności.

Zdajemy sobie sprawę, że faktyczne „zamknięcie” transakcji sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości wiąże się dla naszych klientów z dokonaniem wszelkich formalności, które z tą transakcją są związane. Dlatego też wspomagamy naszych klientów swoją wiedzą i doświadczeniem również i w tym „posprzedażowym” zakresie.