Astons nieruchomości

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Niniejszy regulamin określa:

– dane identyfikujące pośrednika w obrocie nieruchomościami prowadzącego działalność gospodarczą i jednocześnie prowadzącego stronę internetową pod adresem www.astons.pl,

– zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu www.astons.pl, w którego ramach biuro nieruchomości ASTONS zamieszcza informacje dotyczące szeroko pojętej tematyki nieruchomości,

– zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu www.astons.pl,

– zasady przesyłania informacji handlowych,

– zasady wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu www.astons.pl.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu.

II. DEFINICJE.

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

Biuro nieruchomości ASTONS – Astons Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: os. B. Śmiałego 2C, 60-682 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766218, numer NIP: 9721297779, numer REGON: 382283743.

Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu www.astons.pl w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;

Serwis – serwis tematyczny ASTONS Nieruchomości, poświęcony szeroko pojętej tematyce nieruchomości (www.astons.pl);

Zasoby serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia, artykuły oraz formularze kontaktowe;

Operator serwisu – biuro nieruchomości ASTONS;

Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III. POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI.

Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami i jednocześnie właścicielem Serwisu oraz Zasobów serwisu, a także Operatorem serwisu jest:

Astons Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: os. B. Śmiałego 2C, 60-682 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766218, kapitał zakładowy: 5.000,- złotych, numer NIP: 9721297779, numer REGON: 382283743.

IV. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU.

1. Zobowiązania Biura nieruchomości ASTONS.

Dostęp do Zasobów serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. Biuro nieruchomości ASTONS zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Zasobów serwisu na czas nieoznaczony.

2. Zobowiązania Użytkownika.

a) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.

b) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów i danych zawartych w Zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów i danych w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

1. Biuro nieruchomości ASTONS oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością, jednakże przedstawione informacje w żadnej mierze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przedstawione plany nieruchomości w ogłoszeniach i ewentualne wizualizacje mają jedynie charakter orientacyjny i poglądowy. Biuro nieruchomości ASTONS nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o jakiekolwiek informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

3. Biuro nieruchomości nie odpowiada za skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych oraz za przypadki braku dostępności Zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ INFORMACJA HANDLOWA.

1. Na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, wyrażonej poprzez odznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego okna na formularzu w Serwisie www.astons.pl, dane osobowe Użytkownika w postaci: imienia, adresu e-mail i nr telefonu (oraz inne dane osobowe, jeśli zostaną przez Użytkownika podane z jego inicjatywy w opisie w formularzu w postaci: nazwiska, nr księgi wieczystej, adresu) będą przetwarzane przez biuro nieruchomości ASTONS: 

a) w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z biurem nieruchomości ASTONS w związku z wykonywanym przez biuro nieruchomości ASTONS pośrednictwem w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO,

b) w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.). 

2. Użytkownik poprzez zaznaczenie bądź niezaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu w serwisie www.astons.pl może wyrazić zgodę lub odmówić zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do biura nieruchomości ASTONS (biuro@astons.pl) stosownego żądania pochodzącego od adresu e-mail, którego żądanie dotyczy.

3. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, mogą być wysyłane informacje handlowe (zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.

4. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest:

Astons Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: os. B. Śmiałego 2C, 60-682 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766218, numer NIP: 9721297779, numer REGON: 382283743 (dalej: „Administrator”).

5. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

a) w formie pisemnej pod adresem: Astons Nieruchomości sp. z o.o., os. B. Śmiałego 2C, 60-682 Poznań.

b) w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 604-380-020.

c) w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: biuro@astons.pl.

6. Dane przechowywane będą do czasu uzyskania przez Administratora informacji o odstąpieniu przez Użytkownika od zamiaru zawarcia umowy pośrednictwa.

7. Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, które współpracują z Administratorem w zawieraniu umów pośrednictwa.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które dotyczą Użytkownika, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

9. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 1 Użytkownik może w każdej chwili cofnąć, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody. Wynika to z normy artykułu 7 ust. 3 Rozporządzenia RODO. Cofnięcie zgody możliwe jest w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej kontaktując się z Administratorem.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 Rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. W przypadku chęci zaprenumerowania elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez serwis www.astons.pl Użytkownik podaje w odpowiednim formularzu adres e-mail, który powinien spełniać przesłanki opisane niżej. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać Użytkownikowi zamówiony przez niego newsletter. Newsletter jest jedynie propozycją serwisu www.astons.pl. Serwis www.astons.pl oraz biuro nieruchomości ASTONS nie odpowiadają za jego funkcjonalność, poprawne działanie ani nie ponoszą odpowiedzialności, o której mowa w części IV niniejszego Regulaminu. W każdym czasie Użytkownicy, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania. 

12. Podawany przez Użytkownika adres e-mail w newsletterze lub na czacie wyświetlanym w trybie offline powinien bezwzględnie być w postaci nieumożliwiającej identyfikację Użytkownika, a więc w postaci, w której nie jest możliwe bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie Użytkownika na podstawie nazwy zawartej w podanym adresie e-mail (np. e-mail nie powinien zawierać w sobie nazwiska Użytkownika).

VII. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz adresów IP.

2. Adresy IP zbierane na podstawie analizy logów dostępowych są wykorzystywane w celach technicznych, związanych tylko z moderacją zgłoszeń z formularzy kontaktowych i administracją serwerem naszego Serwisu.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator serwisu.

5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

7. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

11. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronie serwisu www.astons.pl.

2. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu bez pisemnej zgody drugiej Strony.

3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres e-mail: biuro@astons.pl.

4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@astons.pl. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez biuro nieruchomości ASTONS zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.