Astons nieruchomości

  • 604-380-020

OCHRONA KONSUMENCKA

Wśród klientów biur nieruchomości przeważają konsumenci, a więc osoby, które sprzedają, kupują lub wynajmują nieruchomości niejako „dla siebie”, w sposób nie związany z ewentualnie prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Konsument to podmiot szczególny na rynku, któremu przysługują szczególne uprawnienia w kontaktach z przedsiębiorcą. Każdy przedsiębiorca, a wśród nich i każde biuro nieruchomości, powinien mieć na względzie mniejszą wiedzę i doświadczenie, jakie ma prawo posiadać konsument i na podstawie jego własnego rozeznania podejmować decyzje. System prawny chroni bowiem konsumentów w ich kontaktach z przedsiębiorcami wychodząc z założenia, że nie można wymagać od konsumenta nawet porównywalnej z przedsiębiorcą wiedzy i obeznania na coraz z resztą bardziej skomplikowanym rynku.

ochrona konsumenta

Dlatego też konsumentowi przysługują szczególne prawa w kontaktach z przedsiębiorcą, a więc i z biurem nieruchomości, tym bardziej w sytuacji, kiedy nie miał on rzeczywistego wpływu na treść zawartej umowy pośrednictwa. A tak będzie w zdecydowanej większości przypadków, gdyż umowy pośrednictwa są de facto wcześniej przygotowane przez pośrednika. Są to tzw. umowy adhezyjne, do których niejako „przystępuje” konsument. Czasami tylko umowy te są indywidualnie negocjowane. Konsument, poza tym ma prawo wymagać od pośrednika będącego profesjonalistą w swojej dziedzinie wykonania usługi zgodnie ze szczególną należytą starannością, a także według zasad uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, co również wynika z odpowiednich przepisów prawa.

Konsument posiada więc szereg uprawnień, które wynikają z różnych ustaw. Do głównych uprawnień konsumenta w kontaktach z biurem nieruchomości lub odpowiadających tym uprawnieniom obowiązków pośrednika można zaliczyć:

– obowiązek formułowania przez biuro nieruchomości postanowień umownych w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości,

– obowiązek formułowania przez biuro nieruchomości postanowień umownych zgodnych z dobrymi obyczajami i nienaruszających w sposób znaczący interesów konsumenta, w tym wyważenia wzajemnych praw i obowiązków w umowie,

– obowiązek przedstawienia przez biuro nieruchomości w sposób jasny m.in. takich informacji, jak: podstawowych informacji na temat firmy, jej danych kontaktowych, świadczonej usługi, łącznej ceny, okresu umowy, procedury reklamacyjnej,

– w przypadku zawieranej umowy poza biurem nieruchomości (co zdarza się często), umowa musi wskazywać na 14-dniowy termin na odstąpienie klienta od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Klient jednak może żądać wykonania umowy od razu, co jest równoznaczne z pozbyciem się przez niego prawa na odstąpienie od umowy. Umowa taka powinna również zawierać wzór formularza odstąpienia od umowy,

– obowiązek kierowania się przez biuro nieruchomości szczególną starannością właściwą dla wykonywanych czynności pośrednictwa, zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów.

Biuro nieruchomości ASTONS szanując przeważającą grupę naszych klientów będącą konsumentami, rozumie ich prawa przyznane ustawą i dokłada wszelkich starań, aby prowadzić działalność gospodarczą w zgodzie z literą tego prawa.